28.04.2022

Від початку вторгнення світ профінансував війну росії на €63 млрд

ENG VERSION BELOW

З 24 лютого експорт викопного палива з росії морем та трубопроводами оцінюється у €63 мільярди. 71 % цього обсягу (€44 мільярди) припадає на ЄС. Водночас експорт вугілля та газу з росії зростає — про це йдеться в аналізі за два місяці від Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

Найбільшими імпортерами російського викопного палива за останні два місяці стали: Німеччина (€9,1 млрд), Італія (€6,9 млрд), Китай (€6,7 млрд), Нідерланди (€5,9 млрд), Туреччина (€4,1 млрд) та Франція (€3,8 млрд).

Аналітики CREA відзначають, що попри введені санкції поставки вугілля з росії зросли на 20 %, а зрідженого природного газу (LNG) — на 50 %. Закупівля газу Європейським Союзом через трубопровід зросла на 10 %. Натомість за перші три тижні квітня загальний обсяг поставок нафти з росії до іноземних портів зменшився на 20 % у порівнянні з довоєнним періодом (січень-лютий).

«Ми бачимо, що “зелений перехід” країн ЄС відбувається надто повільно. Зробленого недостатньо, адже ці стратегічні наміри поки що жодним чином не впливають на доходи росії від експорту викопного палива в короткостроковій перспективі. А це важливо, щоби припинити вбивства невинних українців та запобігти розширенню військових дій на інші країни вже сьогодні», — зазначає Костянтин Криницький, керівник відділу енергетики ГО «Екодія».

В аналітичному брифінгу ідеться про те, що росія перенаправляє вантажі, які не приймають європейські покупці. Спостерігається явне зростання поставок нафти до Індії, Єгипту та інших «незвичних» для російського експорту напрямків. Однак, поставок за новими напрямками недостатньо, на думку аналітиків, щоби компенсувати падіння експорту до Європи.

«Щоби зупинити війну в Україні, варто покінчити з залежністю від викопного палива у світі. Тому ми підтримуємо ініціативу створення на рівні ООН Договору про нерозповсюдження викопного палива, який має забезпечити впорядкований перехід від викопного палива до чистих відновлюваних джерел енергії, приєднуючись у цьому до закликів 101 лауреата Нобелівської премії та понад 2750 науковців з усього світу. У нас немає часу чекати, на кону життя українців та життя всієї планети, яка потерпає від наслідків глобального потепління, спричиненого використанням викопного палива», — говорить Олег Савицький, член правління ГО «Екодія».

Морські поставки палива склали приблизно половину російського експорту у вартісному вираженні, 25 % з них надійшло лише до шести портів ЄС. Це — Роттердам (орієнтовна вартість перевезень 1,5 млрд євро) і Маасвлакте (1,2 млрд євро) у Нідерландах, за ними слідують Трієст (1 млрд євро) в Італії, Гданськ у Польщі та Зебрюгге та Антверпен у Бельгії. Зупинка поставок лише в ці порти ліквідувала б 23 % морського попиту на російське викопне паливо.

«ЄС щодня платить приблизно мільярд євро за російські енергоносії. Німеччина перебуває серед найбільших їх споживачів, а отже є чільним спонсором війни в Україні. Українські кліматичні активісти написали до німецького Бундестагу відкритий лист із вимогою негайно запровадити ембарго на російський газ та нафту, аби припинити війну в Україні. Ми очікуємо одностайності в цьому питанні і якнайшвидше попри роботу російських лобістів, які щодня працюють над тим, щоби зберегти наявні та розширити ринки збуту для свого кривавого палива, яке тримає в заручниках увесь світ», — каже Світлана Романко, координаторка кампанії Stand With Ukraine.

Зберігається значний попит на російські вуглеводні з боку бізнесу. Аналітики виявили поставки на об’єкти або судна, пов’язані з нафтовими компаніями: Ексон Мобіл, (Exxon Mobil), Шелл (Shell), Тотал (Total), Репсол (Repsol), БП (BP), Лукойл (Lukoil), Несте (Neste), Орлен (Orlen) та Трафігура (Trafigura); енергетичні підприємства РВЕ (RWE), КЕПКО (KEPCO), Тайпауер (Taipower), Тохоку Електрік Пауер (Tohoku Electric Power), Чубу Електрік Пауер (Chubu Electric Power), ТЕПКО (TEPCO), Киушу Електрік Пауер (Kyushu Electric Power); промислові підприємства Ніппон Стіл (Nippon Steel), ПОСКО (POSCO), Формоса Петрочемікал Корпорейшн (Formosa Petrochemical Corporation), Мітсубісі (Mitsubishi), Хюндай Стіл (Hyundai Steel), Сумітомо (Sumitomo) та ДжейФІ Стіл (JFE Steel).

Представники Глобального договору ООН в Україні зазначають, що великі нафтові компанії, енергопостачальники та промислові підприємства, які несуть значні зобов’язання перед довкіллям, мусять самостійно вводити ембарго на російські вуглеводні для того, щоби відповідати оцінюванню ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance).

«Сьогодні глобальний корпоративний світ зазнає трансформацій. Виявилося, що гроші багатьох міжнародних компаній, отримані зокрема від закупівель викопних палив, влада росії використовує для фінансування вбивств мирних українців. Цей факт змушує бізнеси переосмислити свої цінності, чітко окреслити позицію і переглянути глобальні партнерські зв’язки. Ми закликаємо бізнеси підтримати Україну і відмовитися від купівлі викопних палив росії. Своїм сміливим і чесним рішенням сьогодні ви забезпечите собі прихильність клієнтів і працівників у довгостроковій перспективі», – стверджує Ольга Євстігнєєва, координаторка екологічних програм Глобального договору ООН в Україні. 

Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) заохочує всі уряди та корпоративних покупців російського викопного палива до рішучих дій, зокрема — спеціальних мит на російське паливо.

«Ми радимо припинити постачання російського палива третім сторонам, встановити тарифи на імпорт із росії, які спонукатимуть покупців, якщо є можливість, не купувати в росії й обмежуватимуть ціну, що сплачується російським постачальникам на спотових ринках, та якнайшвидше розробити план заміщення російського викопного палива відновлюваними джерелами енергії, заходами щодо підвищення енергоефективності та енергозбереження», – зазначає Лаурі Міллівірта, провідний аналітик Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

ПОВНИЙ ТЕКСТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІД CREA


Since the start of the invasion in Ukraine, the world has funded russian war with €63 billion

As of February 24, total fossil fuel exports from Russia by maritime shipments and pipelines are estimated at € 63 billion. The EU accounts for 71 % of this amount (€ 44 billion). At the same time, exports of coal and gas from Russia are growing this is the analysis of the Center for Energy and Clean Air Research (CREA).

The largest importers of Russian fossil fuels in the past two months are: Germany (€ 9.1 billion), Italy (€ 6.9 billion), China (€ 6.7 billion), the Netherlands (€ 5.9 billion), Turkey (€ 4.1 billion), and France (€ 3.8 billion).

CREA analysts note that despite the sanctions, coal supplies from Russia increased by 20% and liquefied natural gas (LNG) by 50%. Gas purchases by the European Union through pipelines increased by 10%. On the other hand, in the first three weeks of April, the total volume of oil supplies from Russia to foreign ports decreased by 20% compared to the pre-war period (January-February).

“We see that the «green transition» of the EU is too slow. Not enough has been done yet, as these strategic intentions aren’t affecting Russia’s revenues from fossil fuel exports in the short term. And this is important to stop the killing of innocent Ukrainians and prevent the spread of hostilities to other countries today,» said Kostiantyn Krynytskyi, the head of the energy department of the NGO «Ecodia».

The analysis shows that Russia is redirecting cargoes that are not accepted by European buyers. There is a clear increase in oil supplies to India, Egypt, and other «unusual» destinations for Russian exports. However, supplies to new destinations are not enough, according to analysts, to offset the decline in exports to Europe.

«In order to stop the war in Ukraine, it is necessary to end the dependence on fossil fuels in the world. That is why we support the initiative to establish a Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty at the UN level, which should ensure an orderly transition from fossil fuels to clean renewable energy sources, joining the calls of 101 Nobel laureates and more than 2,750 scientists from around the world. We do not have time to wait for the sake of lives of Ukrainians and the lives of the entire planet, which is suffering from the effects of global warming caused by the use of fossil fuels,” said Oleh Savytskyi, a member of the board of the NGO “Ecodia”.

A quarter of Russia’s fossil fuel shipments arrived in just six EU ports. The largest ports receiving fossil fuels from Russia are Rotterdam (estimated value of shipments 1,500 mln) and Maasvlakte ( 1,200 mln) in the Netherlands, followed by Trieste (1,000 mln) in Italy, Gdansk in Poland, and Zeebrugge and Antwerpen in Belgium. Stopping shipments to these ports alone would have eliminated 23% of seaborne demand.

«The EU pays about a billion euros a day for Russian energy. Germany is one of their largest consumers and is therefore a major sponsor of the war machine in Ukraine. Ukrainian climate activists have written an open letter to the German Bundestag demanding full and immediate embargo on Russian gas and oil to end the war in Ukraine. We expect unanimity on this issue as soon as possible, despite the work of Russian lobbyists, who are working every day to preserve existing markets and expand their bloody fuel supplies, which holds the entire world hostage», said Svitlana Romanko, coordinator of the Stand With Ukraine campaign.

There is still a significant demand for Russian hydrocarbons from private businesses. Analysts have found supplies to facilities or vessels associated with oil companies: Exxon Mobil, Shell, Total, Repsol, BP, Lukoil, Neste and Orlen and Trafigura; power utilities RWE, KEPCO, Taipower, Tohoku Electric Power, Chubu Electric Power, TEPCO, Kyushu Electric Power; and  industrial companies Nippon Steel, POSCO, Formosa Petrochemical Corporation, Mitsubishi, Hyundai Steel, Sumitomo and JFE Steel.

Representatives of the UN Global Compact Network Ukraine note that large oil companies, energy suppliers and industrial enterprises with significant environmental obligations must voluntarily impose an embargo on Russian hydrocarbons in order to meet the ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) objectives.

«Today, the global corporate world is witnessing transformations. It turned out that the money of many international companies, obtained in particular from the purchase of fossil fuels, the Russian authorities use to finance the killing of Ukrainian civilians. This fact forces businesses to rethink their values, clearly define their position and reconsider global partnerships. We call on businesses to support Ukraine and refuse to purchase Russian fossil fuels. With your bold and honest decision today, you will secure the loyalty of customers and employees in the long run,» states Olha Yevstihnieieva, Coordinator of environmental programs, Global Compact Network Ukraine.

The Center for Energy and Clean Air Research (CREA) encourages all governments and corporate buyers of Russian fossil fuels to take decisive action, including introducing special tariffs on Russian fuels.

«We advise to stop supplying Russian fuel to third parties, set tariffs on imports from Russia, which will encourage buyers, if possible, not to buy in Russia and limit the price paid to Russian suppliers on spot markets, and develop a plan to replace Russian fossil renewable fuels, energy efficiency, and energy-saving measures,» said Lauri Myllyvirta, a leading analyst at the Center for Energy and Clean Air Research (CREA).

FULL REPORT

Поширити новину: