Паливне ембарго заради свободи та порятунку довкілля. Кліматична акція до Дня Землі

22.04.2022

ENG BELOW

22 квітня 2022 року в міжнародний День Землі ГО «Центр екологічних ініціатив «Екодія», Українська Природоохоронна Група та Exctinction Rebellion Ukraine провели символічну фотоакцію із закликом негайного ембарго та повної відмови від фінансування проєктів у сфері викопного палива за участі російських компаній. Ця акція є однією з багатьох, які були організовані активістами міжнародного руху Extinction Rebellion та інших організацій у Європі та світі.

Під час акції активісти вишукувалися у формі великого напису біля німецького консульства у Львові, вимагаючи на негайне ембарго з боку членів ЄС та інших країн на торгівлю викопним паливом із росією, особливо від Німеччини як одного з найбільших споживачів російських вуглеводнів.

«У німецьких та європейських політиків є засоби не тільки послабити військову машину Путіна, але навіть зупинити війну за кілька тижнів. Хештегів солідарності недостатньо. Європейський Союз не може продовжувати фінансувати злочини проти людства, виправдовуючись наміром запобігти черговій фінансовій кризі. Зараз настав час діяти — заради миру, для України та для майбутніх поколінь», — каже Олег Савицький, член правління ГО «Екодія».

Першочергова вимога активістів — запровадження негайного ембарго на ВСІ види викопного палива з Росії, але активісти також наголошують на необхідності позбутися глобальної залежності від викопного палива з огляду на кліматичну кризу та забруднення довкілля.

«Війна в Україні — лише одна з багатьох, спричинених нафтою, газом та вугіллям в усьому світі. Якщо ми і далі будемо базувати економіку на брудних, невідновлюваних джерелах енергії, насильство та жорстокі війни будуть дозволені в усьому світі, а кліматична криза посилиться. Ми хочемо жити у світі без викопного палива, диктаторів і війн», — зазначає Наталія Гозак, виконавча директорка ГО «Центр екологічних ініціатив «Екодія».

«Львів розташований менш ніж за 100 км від наших європейських сусідів. Попри це, місто кілька разів обстріляли російські ракети, десятки львів’ян загинули, сотні поранені. Безпечних міст в Україні та у Європі не існує, поки путінський режим отримує кошти на війну від продажу вуглеводнів. Прийшов час відмовитися від закупівлі та інвестицій у розробку викопного палива в росії та на ділі розпочати реальний зелений перехід європейської економіки до відновлювальних джерел енергії», — каже Андрій Москаленко, перший заступник міського голови м. Львова.

Українські активісти також підтримують ініціативу створення на рівні ООН Договору про нерозповсюдження викопного палива, який має забезпечити впорядкований перехід від викопного палива до чистих відновлюваних джерел енергії, приєднуючись у цьому до закликів 101 лауреата Нобелівської премії та понад 2750 науковців з усього світу.

«Із 24 лютого росіяодержалавід країн ЄС понад 38 млрд євро за продаж викопного палива. Більше чверті федерального бюджету використовується на оборонні програми та фінансують війну в Україні. При цьому третину дохідної частини федерального бюджету становлять саме експорт вуглеводнів. Не залишилось жодних дипломатичних методів впливу на країну-агресорку. Відмова росії виконувати припис Міжнародного Суду ООН щодо припинення військових дій — цьому доказ. Єдиний спосіб припинити війну — це позбавитись паливної «голки» диктатора, який витрачає валюту на ракети, щоби фінансувати геноцид українців та шантаж європейців», — підсумовує Ольга Євстігнєєва, координаторка екологічних проєктів Глобального договору ООН в Україні.


Fossil Fuel Embargo for Freedom and the Environment

On April 22,  on International Earth Day, the Center for Environmental Initiatives “Ecodia”, the Ukrainian Environmental Group, and Extinction Rebellion Ukraine held a symbolic photo campaign calling for an immediate embargo and a complete refusal of fossil fuel projects of Russian companies. This campaign is one of many that were organized by activists of the Extinction Rebellion in Europe and the world.

During the campaign, activists sought out a large poster near the German consulate in Lviv, demanding an immediate embargo from the EU and other countries on fossil fuel trade with Russia, especially Germany, one of Russia’s largest consumers of fossil fuel.

“German and European politicians have the means not only to weaken Putin’s military machine but even to stop the war in a few weeks. Solidarity hashtags are not enough. The European Union cannot continue to fund crimes against humanity, justified by its intention to prevent another financial crisis. Now is the time to act – for peace, for Ukraine, and for future generations”Oleh Savytskyi sais, a board member of the Center for Environmental Initiatives “Ecodia”.

Activists’ primary demand is an immediate embargo on ALL fossil fuels from Russia, and they also stress the need to get rid of global dependence on fossil fuels given the climate crisis and environmental pollution.

“The war in Ukraine is just one of many caused by oil, gas, and coal around the world. If we continue to base economy on dirty, non-renewable energy sources, violence and brutal wars will be allowed around the world and the climate crisis will intensify. We want to live in a world without fossil fuels, dictators, and wars”, Natalia Hozak states, executive director of the Center for Environmental Initiatives “Ecodia”.

“Lviv is less than 100 km from our European neighbors. Despite this, the city was shelled several times by Russian rockets, dozens of Lviv residents were killed and hundreds were injured. There are no safe cities in Ukraine or Europe as long as the Putin regime receives money for the war from the sale of fossil fuels. It’s time to abandon the purchase and investment in fossil fuel development in Russia and actually start a real green transition of the European economy to renewable energy sources”, notes Andriy Moskalenko, First Deputy Mayor of Lviv.

Ukrainian activists also support the initiative to establish a fossil fuel non-proliferation treaty at the UN level, which should ensure an orderly transition from fossil fuels to clean renewable energy sources, joining the calls of 101 Nobel laureates and more than 2,750 scientists from around the world.

“Since February 24, the EU has paid Russia more than 38 billion euros for fossil fuels, and this amount is increasing every second. More than a quarter of Russia’s federal budget is spent on defense programs and finances for the war in Ukraine. At the same time, a third of the federal budget’s revenue is fossil fuels exports. There are no diplomatic methods to influence the aggressor. Russia’s refusal to comply with the UN International Court of Justice’s order to cease hostilities is proof of this. The only way to end the war is to get rid of the “fuel needle” of a dictator who spends money on missiles to finance the genocide of Ukrainians and blackmail Europeans”, emphasizesOlha Yevstihnieieva, coordinator of environmental projects at the UN Global Compact Ukraine.

Поширити новину:
FacebookLinkedInTwitter