15.08.2019

Нефінансова звітність зі сталого розвитку: покроковий шлях до прозорості

Сьогодні стейкхолдери вимагають більше від бізнесу, їхніх продуктів та послуг: прозорість, етичність, залучення та відповідальність.

ЄС зобов’язує всі компанії, що мають понад 500 працівників, щорічно публікувати нефінансові звіти.

Україна на шляху до адаптації законодавства до права ЄС. Ті компанії, які працюють на європейські ринки зрозуміли, що нефінансова звітність — це вже не опція, це обов’язок. Більша частина українських державних підприємств вже звітує про їхній вплив на людей та планету.

Глобальний договір ООН разом із консалтинговими агенціями Sustinere та Responsible Future запрошують взяти участь у тренінгу: «Нефінансова звітність зі сталого розвитку: покроковий шлях до прозорості«, який відбудеться 10 жовтня в Києві. 

Після тренінгу ви:

 • зрозумієте, як обирати та залучати стейкхолдерів;
 • дізнаєтесь основні міжнародні стандарти для написання звітів про сталий розвиток та специфіку вимог Глобального договору ООН;
 • засвоїте інформацію про постановку KPI та показники, що вимірюють вплив бізнесу на соціальне та природне середовище;
 • та опиратиметесь на ЦСР (Цілі сталого розвитку) у своїй звітності.

Програма включає:

 • глобальні тенденції звітності про сталий розвиток та приклади вдалих звітів (приклади оберуть із секторів, які представлятимуть учасники)
 • залучення стейкхолдерів для визначення фінансової основи звіту (введення різних
 • методології для цього)
 • роль та вибір показників – список «обов’язкових» KPI, які роблять звіт релевантним, та поради, як вибрати решту показників
 • визначення змісту та написання текстів звіту (поради та підказки на основі нашого досвіду)
 • різні формати (офлайн, онлайн) та дизайн звіту – що слід врахувати, елементи, які роблять звіт привабливим і читабельним
 • поширення контенту, коли звіт готовий всередині компанії – серед співробітників та зовні – серед зацікавлених сторін.

Доповідачі:

Тетяна Сахарук – голова правління Мережі Глобального договору ООН в Україні, к.ю.н., LLM, експертка у сфері сталого розвитку, організаторка кампанії розвитку партнерства у сфері сталого розвитку, програмнна директорка міжнародного проекту Young SDG innovators.

Марко Сіллер, радник з питань сталого розвитку та співзасновник консалтингової компанії Sustinere, Естонія. 8 років досвіду консультування щодо сталого розвитку, оцінювання поточного стану управління корпоративною відповідальністю для 160+ бізнесів та аналіз провідних стейкхолдерів, звітність про сталість та аудит проектів для державних та інших провідних компаній в Балтійських країнах.

Маріс Ойямуру, радниця з питань сталого розвитку та співзасновниця в Sustinere, Естонія. 10 років працює у сфері сталого розвитку та соціальних справ у великих та середніх корпораціях, органах місцевого самоврядування та НУО, має великий досвід у роботі з банківським сектором, основна компетенція – залучення стейкхолдерів, громад та впровадження соціальних інновацій.

Клавдія Шевелюк, консультантка з питань сталого розвитку, Україна, співзасновниця Responsible Future Change Agency. 14 років досвіду роботи в галузі B2B в юридичних компаніях та групах компаній, успішний досвід запуску нових брендів, проектів та продуктів.

 

Дата: 10 жовтня 2019 року

Місце: готель “Опера”, вул. Богдана Хмельницького, 53

Вартість: 200 грн – для представників компаній учасниць Мережі Глобального договору ООН в Україні,  900 грн – для інших учасників. Для реєстрації заповніть форму

 


Sustainability reporting: a step-by-step way to transparency 

 

Today stakeholders demand more from businesses and their products and services – transparency, ethics, compliance, engagement and responsibility.

EU obliges all companies with over 500 employees to publish non-financial reports annually. 

Ukraine is on its way to EU law harmonization, those companies operating on the European markets have realized that non-financial reporting is no more an option, it is an obligation. Most Ukrainian State owned enterprises already report on their impact on people and planet.

UN Global Compact, together with Sustinere and Responsible Future Change Agency invite to the workshop: Sustainability reporting: a step-by-step way to transparency. 

After visiting this workshop you:

 • Will understand stakeholders mapping and engagement;
 • Will learn major international standards for sustainability reporting and specific requirements by UN Global Compact;
 • Will master how to set KPIs and indicators to measure your businesses social and environmental impact; 
 • Will realize the role of SDGs (Sustainable Development Goals) in reporting.

Program includes:

 • global trends in sustainability reporting and examples of attractive reports (selecting examples from the sectors where participants come from)
 • stakeholder engagement to define material framework for the report (introducing different methodologies to do that)
 • the role and selection of indicators — list of «mandatory» KPI-s that make the report relevant and tips how to select the rest of the indicators
 • collecting the content and writing texts of the report (tips&tricks based on our experience) 
 • different formats (offline, online) and design of the report — what to consider, examples of elements that make the report attractive and easily readable
 • spreading the content once the report is ready — internally to employees and externally to the stakeholders 

Speakers:

Tatiana Sakharuk, Executive Director UN Global Compact Ukraine, sustainability expert, organizer of the Partnership for Sustainability Campaign, Program Director of the international project Young SDG innovators.

Marko Siller, Sustainability advisor and Founder at Sustinere, Estonia. 8 years in sustainability advisory, evaluation current state of corporate responsibility management for 160+ businesses, and leading stakeholder analysis, sustainability reporting and due-diligence audit projects for listed, state-owned and other leading companies across the Baltics.

Maris Ojamuru, Sustainability advisor and Founder at Sustinere, Estonia. 10 years working at sustainability and societal affairs sector in large and medium size corporates, local government and NGO-sector, strong competence from banking sector with major competence in stakeholder engagement, community involvement and social innovation.

Klaudia Shevelyuk, Sustainability consultant, Ukraine, co-founder of Responsible Future Change Agency. 14 years of executive experience in B2B in law firms and groups of companies, successful experience in launching new brands, projects and products.

 

Date: October 10, 2019

Location: Opera Hotel, 53 Bogdan Khmelnitsky Street

Cost: 200 UAH – for representatives of companies participating in the UN Global Compact Network in Ukraine, 900 UAH – for other participants. Please fill out the form to register

 

Поширити новину: