Підписуйте Меморандум про спільні дії з антикорупції в Україні (текст документу)

11.12.2020

Запрошуємо профільні громадські організації, державні установи, бізнес-компанії та всі зацікавлені організації, які працюють над запобіганням і подоланням корупції, підписати Меморандум про спільні дії з антикорупції в Україні!

Якщо ваша організація ще не є учасником Глобального договору ООН, для участі у підписанні Меморандуму необхідно написати відповідну заяву.

Заяви у довільній формі, але на офіційному бланку організації, приймаються на адресу: [email protected]

Договір про створення
ІНІЦІАТИВИ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА ПРИНЦИПАХ (надалі – “Договір”)

м. Київ

Між: Глобальним договором ООН в Україні та представниками бізнесу, громади та державних органів, перелік яких наданий нижче

кожна з вищезазначених сторін іменується далі окремо як “Сторона”, а в сукупності – “Сторони”.

ОСКІЛЬКИ:

Сторони домовляються сприяти прозорості та протидії корупції у своїй діловій практиці та політиках, твердо впевнені, що тільки чистий бізнес – це хороший бізнес;

Корупція (за визначенням Трансперенсі Інтернешнл: Зловживання наданими повноваженнями у приватних цілях) призводить до недобросовісної конкуренції та втрати фінансових та соціальних ресурсів;

Соціально відповідальний бізнес вимагає активної позиції у популяризації сумлінності та прозорості для забезпечення рівних умов для всіх компаній;

Сторони прагнуть підвищити рівень довіри та поваги до своєї галузі серед усіх клієнтів, постачальників, працівників та широкої громадськості за допомогою скоординованих дій; та

Крім того, Сторони прагнуть зробити внесок у загальне вдосконалення етики ділових відносин, прозорості та умов здійснення підприємницької діяльності.

Цей договір не є договором про спільну діяльність.

ТАКИМ ЧИНОМ, Сторони цим домовляються, повністю дотримуючись законодавства України особливо антимонопольного або конкуренційного законодавства, залучити одна одну у ці

Колективні дії у формі ініціативи, що базується на принципах,

що спираються на керівні принципи Колективних дій, спільно розроблені Світовим банком, Трансперенсі Інтернешнл та Глобальним договором Організації Об’єднаних Націй.

 • Тетяна Сахарук виступатиме в якості координатора цієї Ініціативи. Координатор надав та продовжить надавати Сторонам у користування свої знання, людські та логістичні ресурси у нейтральній, незалежній та конфіденційній формі з метою сприяння Сторонам у досягненні домовленостей за цим рамковим Договором про створення ініціативи, що базується на принципах, а також у виконанні Ініціативи та цього Договору.
 • Після обговорення на декількох семінарах найважливіших етичних питань, що стосуються Галузі, і після визначення їх відносного значення для Сторін та відповідних зацікавлених сторін,
 • Сторони цим домовляються про наступне:
 • Здійснювати свою господарську діяльність чесно, прозоро та з повним дотриманням законодавства України, принципів Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти Корупції (UNCAC), Міжамериканської конвенції проти корупції, Правил боротьби з корупцією Міжнародної торгової палати (ICC), а також Десятого принципу Глобального договору ООН, що стосується корупції.

Утримуватись від сплати хабарів та не дозволяти своїм директорам, працівникам, іншим посадовим особам компанії та третім особам (включаючи посередників, “торгових агентів”, торгових представників, комерційних консультантів і т.д.) сплачувати хабарі від свого імені. Для цілей цього Договору, “хабар” визначається як будь-яка вигода, грошова або інша пропозиція, обіцяна чи надана державним посадовцям або будь-яким працівникам компанії.

Уникати неправомірного впливу на будь-які рішення Сторони шляхом утримання від отримання хабарів та не дозволяючи своїм директорам, працівникам, іншим посадовим особам компанії та третім особам (включаючи посередників, “торгових агентів”, торгових представників, комерційних консультантів і т.д.) отримувати хабарі від свого імені.

Уникати фальсифікацій тендерних пропозицій та участі у фальсифікаціях тендерних пропозицій, у тому числі фальсифікацій чи “спотворення” специфікацій тендерних пропозицій та технічних, комерційних та/або фінансових умов тендерних пропозицій.

Утримуватись від здійснення внесків у зв’язку з місцевими політичними кампаніями.

Ретельно фіксувати всі витрати, пов’язані зі спонсорською діяльністю, включаючи пожертви та благодійні внески, у фінансовій звітності компанії.

Виводити на ринок продукцію відповідно до заяв про якість та доброякісність, викладених у рекламі та описі товарів. Окрім забезпечення узгодженості між товарами та їх описом, Сторони не продаватимуть продукцію, небажані речовини в якій перевищують межі, визначені Стороною, або перевищують заяви Сторони щодо забруднюючих речовин у продукції. Оскільки продукція та виробничі потужності Сторін повинні бути зареєстровані, комерціалізація всієї продукції повинна проводитись, у всіх відношеннях, відповідно до норм та правил, дотримання яких забезпечується чинним законодавством.

 1. Дотримуватись політики компанії щодо виставлення офіційних рахунків-фактур на будь-які та всі продажі.
 2. Утримуватись від використання “неправдивих або оманливих” рекламних методів та тверджень, спрямованих на спонукання до неправильного сприйняття продукції Сторони або товарів третьої сторони.
 3. Дотримуватись усіх норм законодавства про працю та зайнятість, а також, залежно від ситуації, колективних договорів. Сторони повинні фіксувати всю заробітну плату у своїх рахункових книгах для забезпечення сплати всіх відповідних податків із заробітної плати та соціальних внесків.
 4. Гарантувати працівникам безпечні та здорові умови праці, у тому числі шляхом забезпечення працівників належним захисним індивідуальним спорядженням тощо.
 5. Поводитись з відходами та залишками виробництва з належною обережністю для забезпечення максимального захисту навколишнього середовища та відповідності всім чинним стандартам.
 6. Сторони можуть сплачувати від імені персоналу своїх клієнтів та інших спеціалістів Галузі розумні витрати на проїзд, проживання та супутні витрати у зв’язку із запрошеннями на зустрічі чи конференції, присвячені освітнім або навчальним цілям. Якщо будь-яка Сторона або представник будь-якої Сторони має політику з більш обмеженими нормами, переважатиме більш обмежувальна політика. Будь-які супутні або розважальні витрати повинні бути підпорядковані освітнім чи навчальним цілям наради або конференції за часом, обсягом та метою.
 7. Сторони можуть робити внески у сплату винагороди, яка не повинна перевищувати справедливі ринкові ціни, для спеціалістів Галузі або науковців, які виступають з презентаціями на освітніх зустрічах або конференціях.
 8. Усі заходи щодо надання професійних послуг, таких як науково-консультаційні послуги, повинні бути задокументовані у письмовій формі, яка чітко описує послуги, що надаються. Усі винагороди повинні мати розумне співвідношення з ринковою вартістю наданих послуг і повинні бути вказані у фіксованих розмірах, а не у відсотках. Послуги повинні бути адекватно задокументовані за допомогою конкретних “результатів”, що надаються в кожному конкретному випадку, таких як звіти чи меморандуми.
 9. Запроваджувати або підтримувати ефективні внутрішні процеси для запобігання прямому та непрямому підкупу. (Внутрішня програма передбачає низку заходів щодо боротьби з корупцією, включаючи кодекс етики, політики, процедури, навчання, нагляд та контроль).
 10. Забезпечувати, щоб їх співробітники та ділові партнери та інші пов’язані треті сторони знали і дотримувались цих принципів, проводячи для цього відповідні навчальні заходи.
 11. Намагатись уникати ведення бізнесу з компаніями та приватними особами, які не дотримуються цих принципів або які можуть поставити під загрозу репутацію Сторін.
 12. Активно сприяти прозорості Галузі, залучаючи до скоординованих зусиль щодо комунікації та навчання з метою розповсюдження цього документа та його принципів, тим самим інформуючи про них інших гравців Галузі та заохочуючи їх відповідність цьому документу.
 13. Сторони погоджуються на ці умови від свого імені та, крім того, від імені своїх афілійованих компаній.
 14. Для досягнення цілей вищезазначених зобов’язань Сторони домовляються створити Комітет з питань етики (“Комітет”). Комітет буде складатися з одного представника координатора Ініціативи та одного представника кожної Сторони, кожен з яких також підпише цю Ініціативу від імені своєї відповідної Сторони.
 15. Цей Комітет буде слугувати форумом для врегулювання суперечок, що виникатимуть внаслідок діяльності цієї Ініціативи. Кожна Сторона матиме право подавати до Комітету претензії чи скарги щодо можливих порушень принципів, узгоджених Сторонами цієї Ініціативи. У таких випадках Комітет сприятиме діалогу між Сторонами, які беруть участь у суперечці, а також сприятиме внутрішнім розслідуванням обвинуваченою Стороною, призначеним для встановлення обґрунтованості претензії чи скарги.
 16. Кожного разу, коли пред’явлена претензія чи скарга виявлятиметься розумно обґрунтованою, а Сторона, що порушує право, відмовлятиметься (a) проводити внутрішнє розслідування, (b) надавати звіт про свої висновки Комітету, (c) вживати негайних, ефективних заходів щодо виправлення, або d) щоб гарантувати, що порушення не повториться, Сторони зможуть колективно санкціонувати, призупинити дію на визначений період або, в крайніх випадках, виключити Сторону-порушника з цієї Ініціативи. Комітет матиме аналогічні повноваження щодо будь-якої Сторони, яка, на думку Комітету, подала необґрунтовану претензію або скаргу, якщо Сторона, яка звинувачує, вирішить проігнорувати висновок Комітету та продовжити розгляд своїх претензій або скарг іншими способами. Подібні санкції не мають бути грошовим покаранням.
 17. Комітет з питань етики також буде слугувати платформою для обміну передовим досвідом у сфері боротьби з корупцією, етики, прозорості та взаємного навчання.
 18. Сторони зобов’язуються не обмінюватися інформацією, яка містить комерційну таємницю, в контексті засідань Ініціативи, оскільки це може порушити чинне антимонопольне та конкуренційне законодавство України. Невичерпний перелік інформації, яка може вважатися комерційно таємницею, надається в Додатку 1 до цього Договору.
 19. Сторони погоджуються залучити Координатора для підтримки виконання Сторонами цієї Ініціативи та сприяння залученню інших учасників Галузі.

Координатор погоджується зустрічатися зі Сторонами принаймні два рази на рік для перегляду прогресу Ініціативи та обговорення будь-яких подій, що виникають внаслідок її роботи або у зв’язку з майбутніми подіями, включаючи, але не обмежуючись новими учасниками, інцидентами, взаємними скаргами, пропозиціями щодо внесення змін тощо.

Сторони заявляють про свій намір далі розвинути цю Ініціативу в Сертифікуючу бізнес-коаліцію – найбільш досконалу та перевірену форму Колективних дій у рамках Світового банку, що відповідає тому, як Світовий банк визначає такий тип Колективних дій.

Завантажити текст договору в форматі PDF можна за посиланням.


Даний Меморандум вже підписали: ГО «Стоп корупції», ГО «Nationality Club», «Благодійний фонд «Агенція розвитку майбутнього»», ГС «Українська Бізнес Асоціація», ГО «Асоціація експертів зі сталого розвитку», ДП «Капарол Україна», ДП «ІНФОТЕХ», BASF Ukraine, АТ «Фармак», ТОВ «ДТЕК», ТОВ «Кернел», ТОВ «Сканія Україна», ТОВ «ІНДЕВЛАБ», НЕК «Укренерго», «Пластікс-Україна», Фонд енергоефективності, асоціація «Європейська асоціація програмної інженерії», ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА», юридична фірма «ETERNA LAW», Nestlé Ukraine, KPMG Ukraine, Нафтогаз України, Інтерпайп Україна, Carlsberg Ukraine, ГО «Енергійна Країна», ETHICONTROL, Parimatch Ukraine, ГО «Транспарентна Демократія», Datagroup, Метінвест Холдинг, Pravex Bank (Intesa Sanpaolo Group), COSA, Данон в Україні, Kyivstar, Sandoz, Arzinger, Vodafone Україна, TOLK Group (ТОВ Августа, ТОВ Закарпаттяенергозбут, ТОВ ВЕЗ, Sayenko Kharenko, Senate agency, Uklon, ДП «Медичні закупівлі України», Asters, «Дарницький вагоноремонтний Завод» акціонерного товариства «Українська залізниця», ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та AEQUO Law Firm, ГО «Безпечна країна».

Поширити новину:
FacebookLinkedInTwitter